+90 536 867 8390

MÜSTESNA İSTANBUL  Üyelik Sözleşmesi

 

MADDE 1 – TARAFLAR:

İşbu MÜSTESNA İSTANBUL Üyelik Sözleşmesi (Bundan böyle kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır.) www.mustesnaistanbul.com uzantılı web sitesinin, aplikasyonunun ve buna bağlı mevcut ve ileride kullanıma sokulacak tüm uygulamaların (Bundan böyle kısaca “Site” olarak anılacaktır.) tüm haklarının sahibi olan merkezi Osmanağa Mah. Pavlonya Sok. No:6 Kat:4  İç Kapı No: 46 Kadıköy / İstanbul adresinde bulunan MÜSTESNA İSTANBUL TURİZM LTD. ŞTİ. (ŞİRKET) ile kimlik ve iletişim bilgilerini işbu Sözleşme’nin kabulü öncesinde sisteme tanımlamış olan Üye arasındadır. Üye, Site’ye üye olarak, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 2 – SÖZLEŞME’NİN KONUSU:

İşbu Sözleşme’nin konusu ŞİRKET’in sahibi olduğu platform üzerinden eğitim programı/programları satışı, online eğitim hizmetlerinin sağlanması, online (çevrimiçi) workshoplar, müfredatlar, konuşma ve yayınların satışı amacıyla Üye ile üyelik sözleşmesi kurması ve Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

MADDE 3 – ŞİRKET’İN HAKLARI:

3.1. ŞİRKET, güvenlik nedeniyle Üye’nin Site üzerindeki her türlü aktivitesini izleyebilir, kayda alabilir ve/veya gerekli gördüğü hallerde, Site’den uzaklaştırma, üyelik dondurma, üyelik iptal etme ve benzeri her türlü müdahalede bulunabilir.

3.2. ŞİRKET, önceden Üye’ye bildirimde bulunmaksızın Site’nin tasarım, biçim ve içeriğini kısmen ve/veya tamamen değiştirebileceği gibi, Site’nin yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir ve/veya alan adını kapatabilir.

3.3. ŞİRKET, dilediği zamanda ve/veya sebep göstermeksizin, önceden Üye’ye bilgi vermeksizin Site’de sunduğu hizmetlerin kapsam ve/veya çeşitlerini değiştirebileceği gibi, Site’de sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir.

3.4. ŞİRKET, Sözleşme’de belirtilen iş ve/veya işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından dilediği zaman hizmet, satış şartları ve/veya işleyişte değişiklikler ve/veya güncellemeler yapabilir. Üye’ler işbu değişiklikleri kabul ettiklerini, bu değişikliklere uygun davranacaklarını işbu Sözleşme ile kabul ve beyan ederler.

3.5. İşbu Sözleşme ŞİRKET’in hizmet satışı için herhangi bir taahhüt içermez. Üye, bu ve sair nedenlerle Şirket’ten hiçbir ad altında hak ve/veya alacak talep edemez.

3.6. Şirket’in üyeliği tek taraflı olarak durdurma, sona erdirme ve/veya iptal etme hakkı mevcuttur. Üye bu hususta herhangi bir itiraz hakkının mevcut olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7. Şirket kullanıcı profili ve pazar araştırmaları yapmak, satış ve site kullanım istatistikleri oluşturmak gibi amaçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yasal amaçlar için, Üye’nin kimlik, adres, iletişim ve site kullanım bilgilerini bir veri tabanında toplayabilir ve bu bilgileri herhangi bir kısıtlama olmaksızın işleyebilir. Ayrıca Şirket bu bilgileri, yasaların getirdiği zorunluluklara uyma amacıyla veya yetkili adli veya idari otoritenin yürüttüğü soruşturma veya araştırma açısından talep edilmesi durumunda veya kullanıcıların hak ve güvenliklerinin korunması amacıyla üçüncü kişi/kurumlarla paylaşabilir.

3.8. Şirket sisteminde satışa sunulan ürünlerin ve hizmetlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Şirket’e aittir.

3.9. Şirket, kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda kullanıcının Sözleşme’yi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır.

3.10. Şirket, ileride doğacak teknik zaruretler ve ilgili mevzuatlara uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

 

MADDE 4 – ÜYE’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

4.1. Üyelik, Site’de belirtilen üyelik prosedürünün üye olmak isteyen kişi tarafından yerine getirilmesi ve kayıt işleminin yapılması ile tamamlanır. Üye, üye olmakla, işbu Sözleşme hükümlerini, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Şirket tarafından açıklanan/açıklanacak her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

4.2. Üye, üyelik işlemlerinde belirtmiş olduğu kimlik, adres ve/veya iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal e-mail yoluyla Şirket’e ileteceğini; eksik, güncel olmayan ve/veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve/veya zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. Şirket’e bu maddede sayılan nedenlerle hiçbir sorumluluk izafe edilemez.

4.3. Üye, Site’de belirtilen hizmetlerden faydalanırken T.C. yasalarına ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz ve benzeri eylemlerde bulunmayacağını, siyasi ve/veya ideolojik propaganda yapmayacağını, diğer Üye’leri rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi ve/veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını ve Site’de verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını, aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder. Üye, Şirket’e bu maddede sayılan nedenlerle hiçbir sorumluluk yükleyemez.

4.4. Üye, üçüncü şahısların fikri mülkiyet hukuku kapsamındaki haklarını ihlal etmeyeceğini, üçüncü kişilerin telif haklarına saygılı olacağını, haksız rekabette bulunmayacağını ve üçüncü şahısların ticari sırlarına ve özel hayatlarına saygılı olacağını kabul ve taahhüt eder.

4.5. Üye, Site’yi kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilemeyecek bir şifre kullanacağını; kullanıcı adı, şifre ve benzeri bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacağını ve bunların güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde Şirket’in sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

4.6. Üye, hileli davranışlarda bulunmayacağını, Site’nin güvenlik mekanizmasına müdahale etmeyeceğini, aksi halde oluşabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu ve Şirket’in uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını taahhüt eder.

4.7. Üye, sadece kendisine ait üyelik hesabını kullanacağını, başka üyelerin hesap bilgilerini kullanmayacağını ve/veya kendisine ait üyelik hesabını başkalarına kullandırtmayacağını, aksi durumların Şirket tarafından tespit edilmesi halinde üyeliğinin iptal edilebileceğini ve doğmuş/doğacak her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

4.8. Üye, Site’ye, zararlı program, yazılım, kod ve/veya benzeri materyal göndermeyeceğini veya paylaşmayacağını; Site’nin ve diğer üyelerin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek her türlü hareketten kaçınacağını ve aksi halde oluşabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu ve Şirket’in uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.9. Üye, üyelik hesabını üçüncü kişilere devredemez.

4.10. Üye, üçüncü kişilerin Site’yi kullanımını kısıtlayamaz; üçüncü kişilerin Site’yi kullanmasına engel olamaz; Site’nin veya Site’yi kullanılabilir hale getirmek için kullanılan sunucu veya ağların işletimine müdahale edemez.

4.11. Üye’nin bilgisayar donanımını etkileyen virüs saldırılarından ve/veya Site’den edindiği bilgiler sebebiyle veya Site’ye erişimine ve kullanımına ilişkin olarak doğrudan veya dolaylı olarak uğrayabileceği zararlardan Şirket sorumlu değildir.

4.12. Üye, Site çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım ve/veya araç kullanmayacağını, Site’ye yetkisiz olarak bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul eder.

4.13. Üye, Site üzerinden satın alacağı eğitim programını iptal etmek istemesi halinde bu talebini www.mustesnaistanbul.com web sitesinde bulunan “İADE-CAYMA” alanında yer alan iade adımlarını takip ederek yapması gerektiğini, aksi takdirde satın almış olduğu eğitim programına/programlarına ait ücretlerin kendisine iade edilmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Satın alma işleminden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde iptal talebinin bildirilmesi halinde ise eğitim programı ücreti Üye’ye iade edilecektir.

4.14. 14 (on dört) günlük cayma süresi dolmaksızın hizmetin ifasına başlanması durumu Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin Madde 15.1.h. Bendi uyarınca “Cayma Hakkının İstisnası” niteliği taşıdığından, 14 (on dört) günlük cayma süresi dolmaksızın hizmetin ifasına başlanması ve Üye’nin satın almış olduğu özel ders programını izlemeye başlaması halinde bu durum Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin Madde 15.1.h. Bendi uyarınca “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” kapsamında değerlendirileceğinden, ilgili ders programına başlanması ile birlikte Üye cayma hakkını kullanamayacaktır.

 

MADDE 5 – ÖDEME İLE İLGİLİ KOŞULLAR:

5.1. Üye, satın alacağı programı ücretini sadece online ödeme yöntemi ile ödeyebilir. Bununla birlikte, kurumsal satışlarda başka ödeme yöntemleri kararlaştırılabilir.

5.2. Üye, eğitim programının tesliminden önce satın alınan hizmetlerin bedellerinin seçilen ödeme aracı ile ödemek zorunda olduğunu, aksi takdirde hizmetlerin kendisine teslim edilmeyeceğini kabul eder.

5.3. Üye, online ödeme yöntemi sırasında verilecek kart bilgilerinin doğruluğundan sorumlu olup, Şirket’in ödemeyi, kendi adı ve hesabına tahsil ettiğini bildiğini ve satış ilişkisinin kendisi ile Şirket arasında kurulmuş olacağını bildiğini kabul ve beyan eder.

5.4. Online ödeme yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik (10 Mart 2007 Cumartesi, Resmi Gazete, Sayı : 26458) hükümlerine göre işlem yapılır.

5.5. Sözleşme konusu hizmetin/hizmetlerin aylık abonelik olduğu durumda, aylık abonelik süresi sona ermeden önce Üye tarafından aksi talep edilmediği sürece, sürenin bittiği gün abonelik otomatik olarak bir yıl için daha yenilenecek ve kayıtlı kredi kartından ödeme tahsil edilecektir.

5.6. Sözleşme konusu hizmetin yıllık abonelik olduğu durumda, yıllık abonelik süresi sona ermeden önce Üye tarafından aksi talep edilmediği sürece, sürenin bittiği gün abonelik otomatik olarak bir yıl için daha yenilenecek ve kayıtlı kredi kartından ödeme tahsil edilecektir.

 

MADDE 6 – KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ

6.1. Şirket, Üye’yi tanımlama amacıyla; Üye’nin adı-soyadı, adresi, telefon numarası, kredi kartı bilgileri ve benzeri her türlü kişisel verisini toplama, saklama, aktarma gibi her türlü veri işleme işlemini yapmaya yetkilidir.

6.2. Şirket, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. İşbu yükümlülük Üye tarafından kişisel bilgilerin Site’de herkesçe görülebilir hale getirilmesi halinde uygulanmayacaktır.

6.3. Şirket’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

6.4. Şirket sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında sadece Şirket bünyesinde kullanılacaktır. Kişisel veriler Şirket bünyesinde tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolanma, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme, aktarma vb. işlemler aracılığıyla işlenebilir.

6.5. Kişisel bilgiler içermeyen istatistiksel veriler Şirket çalışanları, anlaşmalı danışmanlar gibi ifa yardımcıları ile paylaşılabilir.

6.6. Üye bilgileri, ancak resmi makamlarca usulünce bu bilgilerin Şirket’ten talep edilmesi halinde ve Şirket’in, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

6.7. Üye, kişisel verileri ile ilgili olarak aşağıdaki haklara sahiptir:

Kişisel verilerinin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel veriler eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanuni istisnalar hariç olmak ve işbu Sözleşme ile İşveren’e tanınan hak ve yetkileri engellememek kaydıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’ nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere silinme/yok edilme talebinizin bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

6.8. Üye, KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarını kullanmak isterse talebini, kullanmak istediği hakka yönelik açıklama ile birlikte, “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirket’e iletmelidir.

6.9. Üye, işbu Sözleşme’yi kabul ederek, Şirket’in “KVKK ve Gizlilik Politikası” bölümünü de okuduğunu ve anladığını kabul eder.

6.10. Üye, aynı zamanda Şirket’in indirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunlar dahil olmak üzere, her türlü ticari elektronik veri, ses ve görüntü içerikli iletilerin telefon, çağrı merkezi, otomatik arama, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak iletebileceğini kabul ve beyan eder.

 

MADDE 7 – HİZMET TESLİMİ VE ÜCRET İADESİ

7.1. Üye, kayıt olduğu/satın aldığı eğitimin/eğitimlerin Site’de veya değişiklik durumunda Şirket tarafından belirtilecek internet adresinde verileceğini kabul eder.

7.2. Ödemesi yapılmış eğitim programları ile sınırlı olmak üzere Üye’ye ücret iadesi ancak müşterinin eğitim içeriğinden memnun kalmaması, müşterinin yanlış programı satın alması hallerinde yapılacaktır. Ancak, Üye’nin ders programlarını izlemeye başlamış olması durumu, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. Bendi uyarınca “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” kapsamında değerlendirileceğinden, ilgili ders programına başlanması ile birlikte Üye cayma hakkını kullanamayacaktır.

 

MADDE 8 – FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

8.1. Site’nin tasarımı, eğitim içerikleri, sunumu başta olmak üzere tüm içeriği Türkiye Cumhuriyeti Mevzuatı ve fikri mülkiyet mevzuatı tarafından korunmakta olup, bu Site’deki tüm ticari markalar, logolar ve hizmet işaretleri başta olmak üzere, yayınlanan tüm bilgi ve/veya veriler Şirket’e veya yazılı sözleşme yoluyla Şirket’e lisans verenlere aittir. Üye, Şirket’in yazılı onayı olmadan, doğrudan ve/veya dolaylı olarak, aynen ya da başka bir şekilde Site’nin içeriğini sesli ve/veya görüntülü kayıt altına alamaz, üçüncü kişilere dağıtamaz, iletemez, değiştiremez, kopyalayamaz, görüntüleyemez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, işleyemez ve/veya başka bir şekilde kullanamaz ve/veya başkasının Site’nin Hizmetlerine erişmesine ve/veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, Şirket’in uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Şirket’ten talep edilen her türlü zarar kalemi ve tazminat tutarını, Üye, Şirket’e derhal ve nakden ödemekle sorumludur.

8.2. Şirket’in; Site Hizmetleri, Site bilgileri, Site’nin telif haklarına tabi çalışmaları, Site’nin ticari markaları, Site’nin ticari görünümü ve/veya Site’ye ilişkin her türlü maddi ve/veya fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve/veya şahsi hakları, ticari bilgi ve/veya know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

8.3. Site’de yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve/veya tüm resimlerin her hakkı saklıdır. İlgili hak sahiplerinden ve Şirket’ten yazılı izin alınmadan tasarruf edilemez.

8.4. Site içeriğine, tasarımına ve/veya yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve/veya kullanım, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir.

8.5. Üye’ler Site’nin kullanımında Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Markalar Hakkında KHK ve mevcut ve/veya ileride yürürlüğe girecek olan her türlü mevzuat hükümlerine uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Aksi kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, idari, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye ait olup Şirket’in rücu hakkı saklıdır.

 

MADDE 9 – SORUMLULUK

9.1. Üye, Site’de sunulan/yayınlanan bilgi ve/veya hizmetlerde eksiklik, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve/veya internet arızaları, elektrik kesintisi ve/veya sayılanlarla sınırlı olmaksızın başkaca problemler olabileceğini kabul etmekte olup; bu tür problemler/arızalar oluşması durumunda Şirket gerek satış başlamadan önce, gerek satış esnasında veya satış yapılmış olsa dahi Üye’ye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve/veya sebep göstermeksizin satışı durdurmaya ve/veya sona erdirmeye ve/veya iptal etmeye yetkilidir. Üye sayılan nedenlerle Şirket’ten hiçbir ad altında hak ve ödeme talep edemez.

9.2. Şirket, hizmetin hatasız olacağını veya sürekli sağlanacağını veya hizmetin virüs ve diğer zararlı unsurlardan arınmış olduğunu garanti etmemektedir.

9.3. Şirket, ağır kusuru veya kastı haricinde, Üye’nin doğrudan ve/veya dolaylı zararlarından sorumlu değildir.

9.4. Bir kişisel gelişim ve eğitim platformu olan sözleşme konusu www.mustesnaistanbul.com , kapsadığı konular ile sınırlı olmak üzere, herhangi bir sonuç garantisi taahhüt etmeksizin, üyelerin kendilerini geliştirmesi amacıyla üretilmiş bir kaynaktır. Şirket, www.mustesnaistanbul.com ‘da yer alan içeriklerin bilimsel ya da yorumsal olarak doğruluğunu veya geçerliliğini taahhüt etmemektedir.

 

MADDE 10 – ÜYELİK İPTALİ VE SÖZLEŞME’NİN FESHİ

10.1. Üye’nin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi biri ve/veya tamamına kısmen ve/veya tamamen aykırı davranması durumunda Şirket, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve/veya gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi feshederek Üye’nin üyeliğini iptal edebilir ve Üye’nin Site’den aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurulabilir veya iptal edebilir. Bu nedenle fesih durumunda Üye, Şirket’ten hiçbir hak ve/veya talepte bulunamaz. Bu kapsamda Şirket, doğmuş/doğacak her türlü zararını Üye’den talep etmeye yetkilidir.

10.2. Taraflar, işbu Sözleşme’yi dilediği takdirde hiçbir sebep göstermeksizin ve herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tek taraflı olarak feshederek üyeliği iptal etmeye yetkilidir. Bu takdirde Üye haksız, yersiz, sebepsiz, mehilsiz ve zamansız bir fesihte bulunulduğu, iyi niyete aykırı davranıldığı veya sair bir neden öne sürerek Şirket’ten hiçbir hak, alacak, kar kaybı, zarar ziyan tazminatı veya başka bir nam ve unvan altında herhangi bir ödeme talep edemez.

10.3. Üye’nin üyeliğinin herhangi bir sebeple ya da herhangi bir şekilde sona ermesi halinde, Üye’nin sona erme anına kadar vermiş olduğu siparişler ve varsa 1 yıllık sınırsız erişim paketi, işbu Sözleşme hükümlerine tabi olacaktır.

 

MADDE 11 – SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ

İşbu Sözleşme, Site’de Üye tarafından onaylandığı anda yürürlüğe girer. Şirket’in veya Üye’nin üyeliği iptal etmesi ve/veya Site’de sunulan hizmetleri sona erdirmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

 

MADDE 12 – MUHTELİF HÜKÜMLER

12.1. Üye, Sözleşme ve hizmetlerde yapılacak değişikliklerin, satış ile ilgili hususların, üyeliğin iptalinin, işbu Sözleşme’nin feshinin, sona erdirilmesinin ve benzeri her türlü bildirimin üyelik işlemleri esnasına belirttiği e-posta adresine yapılmasına muvafakat etmiş olup; e-posta ile yapılan bildirimler tarafına ulaşsa da ulaşmasa da bildirimin Şirket tarafından gönderildiği andan itibaren tebliğ edilmiş olduğunu ve hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder. Bildirimin Üye’ye geç ulaşması veya ulaşmamasından ve sonuçlarından Şirket sorumlu değildir.

12.2. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması Sözleşme’nin diğer hükümlerinin yürürlüğünü etkilemez ve engellemez.

12.3. Şirket’in Sözleşme kapsamında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi, o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmez. Bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması, o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez, feragat anlamı taşımaz.

12.4. İşbu Sözleşme Türk hukukna tabidir ve Sözleşme’den doğan uyuşmazlıkların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkilidir.

12.5. Üye, Site’de yer alan tüm uygulama ve kuralları okuyup anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. Üye, Sözleşme’nin tamamında yer alan düzenlemeleri, menfaatlerine aykırı olabilecek düzenlemeler de dahil, sonuçlarını bilerek ve anlayarak kabul ettiğini beyan eder.

 

Ticari Elektronik İleti Onay Formu

Ad-Soyad :

Telefon No :

E-mail :

Tarih:

İmza:

İşbu formda yer alan ve şahsıma ait olan telefon numarası ve elektronik posta adresine indirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunlar dahil olmak üzere ilgili vasıtalar (SMS, E-mail, Telefon, Uygulama Bildirimleri, Site Bildirimleri) kullanılarak iletilmesini ve şahsıma ait söz konusu bilgilerin MÜSTESNA İSTANBUL TURİZM LTD. ŞTİ., bağlı şirketleri ile çalışanları, anlaşmalı olunan danışmanlar gibi ifa yardımcılarıyla Sözleşme’de belirtilen amaçlar ve KVKK mevzuatı doğrultusunda ve kanuni düzenlemelere uygun şekilde paylaşılacağını kabul ve beyan ederim.